Záhradný ratanový nábytok iba pre Vás
Zavolajte nám: +421 903 300 333

Záruka a reklamačné podmienky

Záručné podmienky

 1. Na väčšinu predávaného tovaru sa pre kupujúcich, ktorý je spotrebiteľom vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, dĺžky záručnej doby podľa občianskeho zákonníka.  
 2. Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom. V tomto prípade sa to nazýva „záruka za akosť“ a vzťahuje sa na tovar záručná lehota 6 mesiacov.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 
 4. ​Záručná doba 12 mesiacov sa vzťahuje na výrobky predávané so zľavou. Ak je však zľava poskytnutá kvôli určitej vade tovaru, túto vadu nie je možné reklamovať.
 5. Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
 6. Aj keď je tovar rozložený či zmontovaný, nesmie však byť poškodený ani špinavý a musí spĺňať zásady hygieny. Ak tovar tieto požiadavky nespĺňa, pracovníci  majú právo vrátenie odmietnuť alebo vyplatiť len časť pôvodnej ceny. 

Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
 2. Záruka sa vzťahuje len na použitie v domácnosti.
 3. ​Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu www.svetratanu.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na vlastné náklady a v originálnom balení na adresu: Svet Ratanu s.r.o., Mlynské Nivy 77, 82105 Bratislava.
 4. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ako doklad o kúpe je potrebné predložiť originálny pokladničný blok.
 5. V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy, môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.
 6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 7. ​Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 8. ​Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom
  c) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
      chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  e) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   
 9. Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.
 10. Záruka sa nevťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 11. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu internetového obchodu, avšak nie dobierkou. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, faktúru, a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.
 12. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 30 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 14. ​Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),
  c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu,
  d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 15. Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 16. Ak kupujúci vracia tovar do 14 dní od zakúpenia je povinný, vrátiť tovar v pôvodnom (originálnom) obale. Ak tak nieje, tak predávajúci má právo účtovať 15% z ceny tovaru.
 17. ​Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Výnimky

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli skladované alebo zmontované nesprávne, nevhodne používané, pozmenené, alebo ošetrené nevhodnými čistiacimi metódami alebo nesprávnymi čistiacimi prostriedkami. Záruka nepokrýva bežné opotrebenie, zárezy, škrabance alebo poškodenia spôsobené nárazom v dôsledku nehody. Ak výrobky, ktoré na to nie sú určené boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak boli použité na iné ako domáce účely (ak pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka nepokrýva nepriame škody. 

Alternatívne riešenie spotrebitelských sporov

Zákon č. 391/2015 Z. z.Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-391

 

 

Záručné podmienky platné od 12.11.2015